theformofbeauty:

Lola Álvarez Bravo – Frida Kahlo, 1944