Art:
“Narihira and Nijō no Tsubone at the Fuji River” by Yoshitoshi